Forskrift om sammenslåing av Ringsaker, Nes, Furnes og Vang kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1963-06-21-2
PublisertI 1963 s 769 II 1963 s 389
Ikrafttredelse21.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker, Nes, Furnes og Vang kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Ringsaker m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 21. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res av 15. juni 1962, jfr. stortingsvedtak av 10. januar 1963, vedtatte sammenslutning av Ringsaker, Nes og Furnes kommuner i Hedmark fylke til en herredskommune med tillegg av Vang kommunes «øyer» i Furnes gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Ringsaker.
3.Kommunestyret i den nye Ringsaker kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 61 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres som tidligere av lensmannen i Ringsaker, lensmannen i Nes og lensmannen i Furnes, hver for sitt distrikt. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, 2. ledd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Ringsaker, Nes og Furnes og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Ringsaker.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Hedmark kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Ringsaker, Nes og Furnes kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Ringsaker kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal skrives ut eiendomsskatt i den nye kommunen for 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Ringsaker, Nes og Furnes kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen kan tre i kraft.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Ringsaker kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.