Forskrift om sammenslåing av Skoger og Drammen kommuner, Vestfold og Buskerud.

DatoFOR-1963-06-21-3
PublisertI 1963 s 771 II 1963 s 389
Ikrafttredelse21.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkoger kommune, Vestfold, Drammen kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av kommuner, Skoger m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 21. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res av 7. september 1962 vedtatte overføring av Skoger kommune fra Vestfold til Buskerud og sammenslutning av Drammen og Skoger kommune til en bykommune i Buskerud fylke gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Drammen.
3.Kommunestyret i den nye Drammen kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 69 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, annet ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Drammen og Skoger og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Drammen.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Buskerud kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Drammen kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Drammen og Skoger kommuner.
6.Budsjettet for den nye Drammen kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Drammen og Skoger kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Drammen kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Drammen kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.