Forskrift om sammenslåing av Gransherad og Flesberg kommuner, Telemark, Kongsberg, Øvre Sandsvær og Ytre Sandsvær kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1963-06-21-5
PublisertI 1963 773 II 1963 390
Ikrafttredelse21.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forGransherad, Telemark, Kongsberg, Øvre Sandsvær og Ytre Sandsvær, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Gransherad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 21. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res av 1. mars 1962 vedtatte overføring av Gransherad kommunes del av Jondalen kirke- og skolekommune fra Telemark til Buskerud fylke og sammenslutning av Kongsberg, Øvre Sandsvær og Ytre Sandsvær kommuner samt Flesberg og Gransherad kommuners deler av Jondalen kirke- og skolekommune til en bykommune, gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Kongsberg.
3.Kommunestyret i den nye Kongsberg kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 53 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, annet ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene som bor på den nye kommunens område og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Kongsberg.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Buskerud kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Kongsberg kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Kongsberg, Øvre Sandsvær, Ytre Sandsvær, Flesberg og Gransherad kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye kommunen får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Kongsberg, Øvre Sandsvær, Ytre Sandsvær, Flesberg og Gransherad kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Kongsberg kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Kongsberg kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.