Forskrift om sammenslåing av Notodden, Heddal, Gransherad og Hovin kommuner, Telemark.

DatoFOR-1963-06-21-6
PublisertI 1963 s 774 II 1963 s 390
Ikrafttredelse21.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNotodden, Heddal, Gransherad og Hovin kommuner, Telemark.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Notodden m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 21. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res av 14. desember 1962, jfr. stortingsvedtak av 2. april 1963 vedtatte sammenslutning av Notodden bykommune og herredskommunene Heddal og Gransherad (unntatt Jondalen) i Telemark fylke til en bykommune og den ved kgl.res. av 29. juni 1963 vedtatte overføring til denne enhet av Rudsgrend av Hovin kommune i samme fylke gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Kommunestyret i den nye bykommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 53 representanter. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres som tidligere av ligningssjefen i Notodden, lensmannen i Heddal og lensmannen i Gransherad, hver for sitt distrikt. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, 2. ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunens område og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Notodden.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Fylkesmannen i Telemark kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye kommunen inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Notodden, Heddal, Gransherad og Hovin.
5.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.Kommunestyret i den nye bykommunen gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen lovens ramme det i tilfelle skal utskrives eiendomsskatt etter landsskattelovens regler i avgrensede områder av den nye kommunen fra 1. januar 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatten ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark, jfr. lov av 4. mars 1960 om tillegg til skattelovene.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende for Notodden, Heddal, Gransherad og Hovin kommuner, skal forstatt gjelde for vedkommende områder i den nye bykommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Tinn og Heddal domssogn skal utgjøre ett tinglag som deles i følgende to loddtrekningskretser:
1.den nye bykommune,
2.landdistriktet.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den av kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskutteres av Notodden kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.