Forskrift om sammenslåing av Greipstad, Finsland, Øvrebø og Songdalen kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1963-06-21-9
PublisertI 1963 s 778 II 1963 s 390
Ikrafttredelse21.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forGreipstad, Finsland, Øvrebø og Songdalen kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Greipstad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 21. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res av 23. november 1962 vedtatte sammenslutning av kommunene Greipstad og Finsland (unntatt et område som overførs til en ny kommune i Mandalen, jfr. kgl.res. av 29. mars 1963) i Vest-Agder fylke til én herredskommune og overføring av Eikeland krets i Øvrebø kommune i samme fylke til denne enheten gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Songdalen.
3.Kommunestyret i den nye Songdalen kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 21 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, 2. ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunens område og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Greipstad.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Vest-Agder kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Songdalen kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Greipstad, Finsland og Øvrebø kommuner.
6.Budsjettet for den nye Songdalen kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Greipstad, Finsland og Øvrebø kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Songdalen kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Den nye Songdalen kommune skal tilhøre Kristiansand domsogn.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Greipstad kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.