Forskrift om sammenslåing av Melhus, Holønda, Horg, Flå og Buvik kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1963-07-05-11
PublisertI 1963 s 837 II 1963 s 414
Ikrafttredelse05.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMelhus, Holønda, Horg, Flå og Buvik, kommuner Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammenslåing, Melhus m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 5.juli 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 14. desember 1962, jfr. stortingsvedtak av 19 mars 1963, vedtatte sammenslutning av Melhus, Hølonda, Horg og Flå kommuner og eiendommene Langørgengårdene i Buvik kommune, alt i Sør-Trøndelag fylke til en herrredskommune, gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Melhus.
3.Kommunestyret i den nye Melhus kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 45 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunens område og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Melhus.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Melhus, Hølonda, Horg, Flå og Buvik.
6.Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Melhus, Hølonda, Horg, Flå og Buvik kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Melhus kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.