Forskrift om sammenslåing av Stadsbygd, Rissa og Stjørna kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1963-07-05-13
PublisertI 1963 s 840 II 1963 s 415
Ikrafttredelse05.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forStadsbygd, Rissa og Stjørna kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Stadsbygd m.fl.

Fastsatt ved kgl.res 5. juli 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 2. november 1962, jfr. stortingsvedtak av 28. mars 1963 vedtatte sammenslutning av Stadsbygd (unntatt Ingdalen krets) og Rissa kommuner og søndre del av Stjørna kommune (Sør-Stjørna), alt i Sør-Trøndelag fylke, til èn herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Kommunestyret i den nye kommune i perioden 1. januar 1964-31. desember 1967 skal ha 37 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunes område og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Rissa.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Stadsbygd, Rissa og Stjørna.
5.Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Stadsbygd, Rissa og Stjørna kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommunen er gitt.
7.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Rissa kommune.
8.Denne resolusjon trer i kraft straks.