Forskrift om sammenslåing av Lillehammer og Fåberg kommuner, Oppland.

DatoFOR-1963-07-05-15
PublisertI 1963 842 II 1963 415
Ikrafttredelse05.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillehammer og Fåberg kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Lillehammer m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 5. juli 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 29. mars 1963 vedtatte sammenslutning av Lillehammer og Fåberg kommuner i Oppland fylke til èn bykommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune faststtes til Lillehammer.
3.Kommunestyret i den nye Lillehammer kommune i perioden 1. januar 1964-31. desember 1967 skal ha 55 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Lillehammer og Fåberg og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Lillehammer.

Ellers gjelder bestemmelene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Oppland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Lillehammer og Fåberg.
6.Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Lillehammer og Fåberg kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Lillehammer kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Lillehammer kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.