Forskrift om sammenslåing av Gjøvik, Vardal, Snertingdal og Biri kommuner, Oppland.

DatoFOR-1963-07-05-16
PublisertI 1963 s 843 II 1963 s 415
Ikrafttredelse05.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjøvik, Vardal, Snertingdal og Biri kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Gjøvik m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 5. juli 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 30. november 1962 vedtatte sammenslutning av Gjøvik, Vardal (unntatt Sørligrenda), Snertingdal og Biri kommuner i Oppland fylke til en bykommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navet på den nye kommune fastsettes til Gjøvik.
3.Kommunestyret i den nye Gjøvik kommune i perioden 1. januar 1964-31. desember 1967 skal ha 61 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmene som bor på den nye kommunes område og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles sammen første gang av ordføreren i Gjøvik.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Oppland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Gjøvik kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Gjøvik, Vardal, Snertingdal og Biri.
6.Budsjettet for den nye Gjøvik kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Gjøvik kommune får fullmakt til å bestemme med hviket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961, nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Gjøvik, Vardal, Snertingdal og Biri kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Gjøvik kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Gjøvik kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.