Forskrift om sammenslåing av Hønefoss, Norderhov, Hole, Tyristrand og Ådal kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1963-07-05-19
PublisertI 1963 846 II 1963 415
Ikrafttredelse05.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forHønefoss, Norderhov, Hole, Tyristrand, Ådal og Krødsherad kommuner, Buskerud.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Hønefoss m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 5. juli 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 26. april 1963, jfr. stortingsvedtak av 13. juni 1963 vedtatte sammenslutning av Hønefoss, Norderhov, Hole,Tyristrand og Ådal kommuner og Brekkebygda - Havikskogen-området i Krødsherad, alt i Buskerud fylke, til én bykommune, gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Ringerike.
3.Kommunestyret i den nye Ringerike kommune i perioden 1. januar 1964-31. desember 1967 skal ha 69 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning,forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunes område og manntallsførerne, jfr. 3 ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Hønefoss.

Ellers gjelder betemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Buskerud kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Ringerike kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve mundighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Hønefoss, Norderhov, Hole, Tyristrand, Ådal og Krødsherad.
6.Budsjettet for den nye Ringerike kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Ringerike kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelser om at eiendomsskatt ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Hønefoss, Norderhov, Hole, Tyristrand, Ådal og Krødsherad kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Ringerike kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Hønefoss kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.