Forskrift om sammenslåing av Nes, Bjugn, Jøssund og Stjørna kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1963-07-05-2
PublisertI 1963 s 827 II 1963 s 413
Ikrafttredelse05.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes, Bjugn, Jøssund og Stjørna kommuner, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Nes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 5. juli 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Fra 1. januar 1964 sluttes Nes, Bjugn og Jøssund kommuner og nordre del av Stjørna kommune (Nord-Stjørna), alt i Sør-Trøndelag fylke, sammen til én herredskommune.
2.Kommunestyret i den nye kommunen i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 29 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene som bor på den nye kommunens område og manntallsførerne, jfr. 3 ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Bjugn.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Nes, Bjugn, Jøssund og Stjørna kommuner.
5.Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.Kommunestyret i den nye kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herreder ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark. jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Nes, Bjugn, Jøssund og Stjørna kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Bjugn kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.