Forskrift om sammenslåing av Romedal og Stange kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1963-07-05-3
PublisertI 1963 s 828 II 1963 s 413
Ikrafttredelse05.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forRomedal og Stange kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammenslåing, Romedal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 5. juli 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 16. februar 1962, jfr. stortingsvedtak av 10. januar 1963 vedtatte sammenslutning av Romedal og Stange kommuner i Hedmark fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Stange.
3.Kommunestyret i den nye Stange kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 55 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres som tidligere av lensmannen i Romedal og lensmannen i Stange, hver for sist distrikt. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, 2. ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Romedal og Stange og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Stange.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Hedmark kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Romedal og Stange kommuner.
6.Budsjettet for den nye Stange kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Romedal og Stange kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen kan tre i kraft.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den av kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskutteres av Stange kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.