Forskrift om sammenslåing av Østre Toten og Kolbu kommuner, Oppland.

DatoFOR-1963-07-05-4
PublisertI 1963 s 829 II 1963 s 413
Ikrafttredelse05.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Toten og Kolbu kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Østre Toten m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 5. juli 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 19. oktober 1962, jfr. stortingsvedtak av 1. april 1963, vedtatte sammenslutning av Østre Toten og Kolbu kommuner i Oppland fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Østre Toten.
3.Kommunestyret i den nye Østre Toten kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 45 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Østre Toten og Kolbu og manntallsførerne, jfr. 3 ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Østre Toten.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Oppland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Østre Toten kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Østre Toten og Kolbu.
6.Budsjettet for den nye Østre Toten kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Østre Toten kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skatteloven for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Østre Toten og Kolbu kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Østre Toten kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Østre Toten kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.