Forskrift om sammenslåing av Vestre Toten og Eina kommuner, Oppland.

DatoFOR-1963-07-05-5
PublisertI 1963 s 830 II 1963 s 413
Ikrafttredelse05.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Toten og Eina kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Vestre Toten m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 5. juli 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 19. oktober 1962, jfr. stortingsvedtak av 1. april 1963 vedtatte sammenslutning av Vestre Toten og Eina kommuner (med visse grensereguleringer mot Vardal og Gran (-Brandbu)) i Oppland fylke til én herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Vestre Toten.
3.Kommunestyret i den nye Vestre Toten kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 41 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunes område og manntallsførerne, jfr. 3 ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Vestre Toten.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Oppland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Vestre Toten kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 ha rett til å ta de avgjørelser som er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen.
6.Budsjettet for den nye Vestre Toten kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Vestre Toten, Eina, Vardal og Grand kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Vestre Toten kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Vestre Toten kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.