Forskrift om sammenslåing av Nærbø, Varhaug og Ogna kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1963-07-05-7
PublisertI 1963 s 833 II 1963 s 413
Ikrafttredelse05.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNærbø, Varhaug og Ogna kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Nærbø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 5. juli 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 21. desember 1962 vedtatte sammenslutning av Nærbø, Varhaug og Ogna kommuner i Rogaland fylke til én herredskommune gjennomføres fra 1.januar 1964.
2.Kommunestyret i den nye kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 37 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres som tidligere av lensmannen i Egersund og lensmannen i Hå, hver for sitt distrikt. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, 2. ledd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Nærbø, Varhaug og Ogna og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Nærbø.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Fylkesmannen i Rogaland kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Nærbø, Varhaug og Ogna kommuner.
5.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Nærbø, Varhaug og Ogna kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommune kan tre i kraft.
7.Den nye kommune skal i sin helhet tilhøre Jæren domsogn.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekks av den kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskutteres av Nærbø kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.