Forskrift om grenseregulering, Elverum og Trysil kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1963-07-15-1
PublisertI 1963 s 887 II 1963 s 420
Ikrafttredelse15.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forElverum og Trysil kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Elverum m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. juli 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I.

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

I samsvar med overenskomst mellom Elvrum og Trysil kommuner i Hedmark fylke overføres fra 1. januar 1964 til Trysil deler av Elverum som ligger mellom den tidligere grense mellom de to kommuner og følgende nye grenselinje:

Den nåværende grense over Graslandskjølen og mellom Skallberget og Næringshøgda forlenges langs Flisa, følger denne over nåværende riksveg 100 til et punkt ca. 500 meter syd for denne hvor den treffer eiendomsgensen mellom Jønsberg landbruksskoles eiendom «Skog og Flissæteren», gnr. 150, bnr. 6 og Kari og Jon Løkens eiensom i Håsjølia «Osskogen», gnr. 191, bnr. 12. Herfra bøyer kommunegrensen mot nordøst og følger ovennevnte eiendomsgrense som går i rett linje til et punkt ved Flisa, ca. 400 meter fra Håsjøen. Grensen følger så Flisa videre i omtrent samme retning til et punkt ca. 170 meter lenger mot nordøst. Derfra bøyer den av i mer østlig retning og følger grensen mellom eiendommen «Håenget», gnr. 205, bnr. 1 og ovennevnte eiendom «Osskogen». Denne grense går ut i Håsjøen og bøyer mot sydøst langs nåværende kommunegrense.

2.

Valg på kommunestyre i den utvidede Trysil kommune i valgperioden 1. januar 1964-31. desember 1967 holdes på dagen for det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om grenseendringen alt er gjennomført.

Manntallet for det område som skal overføres, føres av lensmannen i Elverum.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven.

3.

De nyvalgte kommunale organer skal ved behandling av saker som gjelder den utvidede Trysil kommune, allerede før 1. januar 1964 utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i kommunen.

4.

Kommunestyret i den utvidede Trysil kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen lovens ramme det skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen for 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.

5.

Kostnader ved gjennomføring av grenseendringen dekkes av Trysil kommune.

II. --- ---

III.

Denne resolusjon trer i kraft straks.