Forskrift om grenseregulering, Flesberg og Øvre Eiker kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1963-08-09-4
PublisertI 1963 s 942 II 1963 s 438
Ikrafttredelse09.08.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlesberg og Øvre Eiker kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Flesberg m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. august 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Eiendommene Sluten (gnr. 84, bnr. 1 og 3) og Tonhaugen (gnr. 84, bnr. 7) i Flesberg kommune i Buskerud fylke overføres til Øvre Eiker kommune i samme fylke med virkning fra 1. januar 1964.
2.Valg på kommunestyre i den utvidede Øvre Eiker kommune skal holdes i samband med det ordinære kommunevalget høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om overføring alt er gjennomført. Manntallet for Øvre Eikerog den delen av Flesberg som skal overføres til Øvre Eiker, føres ved dette valg av lensmannen i Haug og Bakke.

Ved valget tjenestegjør Øvre Eiker Valgstyre.

Ellers gjelder valglovens betemmelser så langt de passer.

3.Kommunestyret i den utvidede Øvre Eiker kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den utvidede kommune fra 1. januar 1964 uten hensyn til skattelovens betemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år må nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
4.Kostnader som påløper i samband med overføringen, dekkes av Øvre Eiker kommune.
5.Denne resolusjon trer i kraft straks.