Forskrift om grenseregulering, Høylandet og Overhalla kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1963-08-09-5
PublisertI 1963 s 943 II 1963 s 438
Ikrafttredelse09.08.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forHøylandet og Overhalla kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Høylandet m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. august 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Eiendommene Galguften (gnr. 91, bnr. 1) og Hauknes (gnr. 91, bnr. 2) i Høylandet kommune i Nord-Trøndelag fylke overføres til Overhalla kommune i samme fylke med virkning fra 1. januar 1964.
2.Valg på kommunestyre i den utvidede Overhalla kommune skal holdes i samband med det ordinære kommunevalget høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om overføring alt er gjennomført.

Ved valget tjenestegjør Overhalla kommunes valgstyre.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Kommunestyret i den utvidede Overhalla kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den utvidede kommune fra 1. januar 1964 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år må nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
4.Kostnader som påløper i samband med overføringen, dekkes av Overhalla kommune.
5.Denne resolusjon trer i kraft straks.