Forskrift om sammenslåing av Tveit, Kristiansand, Oddernes og Randsund kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1964-04-17-7
PublisertI 1964 s 503 II 1964 s 162
Ikrafttredelse17.04.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forTveit, Kristiansand, Oddernes og Randesund kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Kr.sand m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 17. april 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 1. november 1963, jfr. stortingsvedtak av 7. februar 1964, vedtatte sammenslutning av Kristiansand bykommune og Oddernes, Randesund og Tveit herredskommuner i Vest-Agder fylke til en bykommune gjennomføres fra 1. januar 1965.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Kristiansand.

3.

Kommunestyret i den nye Kristiansand kommune i perioden 1. januar 1965 - 31. desember 1967 skal ha 77 medlemmer. Valgting holdes mandag den 28. september 1964.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Mantallet for den nye kommune ved valget i 1964 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap (eventuelt med fylkesmannens samtykke) oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, 2. ledd.

Utlegging av mantallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Kristiansand, Odernes, Randesund og Tveit og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Kristiansand.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Vest-Agder kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Kristiansand kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1965 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Kristiansand, Oddernes, Randesund og Tveit kommuner.

6.

Budsjettet for den nye Kristiansand kommune for 1965 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Kristiansand, Oddernes, Randesund og Tveit kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Kristiansand kommune inntil nye alminneige vedtekter for denne kommune er gitt.

8.

Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.

9.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Kristiansand kommune.

10.

Denne resolusjon trer i kraft straks.