Forskrift om sammenslåing av Flekkefjord, Nes, Gyland, Bakke og Hidra kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1964-04-17-8
PublisertI 1964 s 505 II 1964 s 162
Ikrafttredelse17.04.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlekkefjord, Nes, Gyland, Bakke og Hidra kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Flekkefjord m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 17. april 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl. res. av 26. april 1963, jfr. stortingsvedtak av 26. november 1963, vedtatte sammenslutning av Flekkefjord bykommune og herredskommunene Nes, Gyland, Bakke og Hidra i Vest-Agder fylke til en bykommune gjennomføres fra 1. januar 1965.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Flekkefjord.

3.

Kommunestyret i den nye Flekkefjord kommune i perioden 1. januar 1965 - 31. desember 1967 skal ha 45 medlemmer. Valgting holdes mandag den 28. september 1964.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget i 1964 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap (eventuelt med fylkesmannens samtykke) oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, 2. ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Flekkefjord, Nes, Gyland, Bakke og Hidra og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Flekkefjord.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Vest-Agder kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Flekkefjord kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1965 i en utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Flekkefjord, Nes, Gyland, Bakke og Hidra kommuner.

6.

Budsjettet for den nye Flekkefjord kommune for 1965 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Flekkefjord, Nes, Gyland, Bakke og Hidra kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Flekkefjord kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.

8.

Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.

9.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Flekkefjord kommune.

10.

Denne resolusjon trer i kraft straks.