Forskrift om sammenslåing av Sandnes, Høyland, Høle og Hetland kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1964-04-17-9
PublisertI 1964 s 506 II 1964 s 163
Ikrafttredelse17.04.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandnes, Høyland, Høle og Hetland kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Sandnes m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 17. april 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 27. september 1963, jfr. stortingsvedtak av 18. februar 1964 vedtatte sammenslutning av Sandnes bykommune, Høyland og Høle herredskommuner (unntatt Oltesvik krets av Høle kommune) og Riska sogn og Dale krets i Hetland sogn av Hetlandkommune, alt i Rogaland fylke, til en bykommune, gjennomføres fra 1. januar 1965.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Sandnes.

3.

Kommunestyret i den nye Sandnes kommune skal i perioden 1. januar 1965 - 31. desember 1967 ha 69 medlemmer.

Valgtinget holdes mandag 28. september 1964. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av rådmannen i Sandnes, lensmannen i Høyland, lensmannen i Høle og Forsand og lensmannen i Hetland, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Sandnes, Høyland og Høle samt 4 representanter fra Riska sogn og 1 representant fra Dale krets som fellesmøtet av kommunestyrerepresentantene innenfor den nye kommunes område har utpekt. Manntallsførerne tiltrer valgstyret. Dette kalles første gang sammen av ordføreren i Sandnes.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Rogaland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Sandnes kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Sandnes, Høyland, Høle og Hetland kommuner.

6.

Budsjettet for den nye kommunen for 1965 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

Kommunestyret i den nye Sandnes kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen lovens ramme det i tilfelle skal utskrives eiendomsskatt etter landsskattelovens regler i avgrensede områder av den nye kommunen for 1965, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatten ikke for noe år kan nedsttes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark, jfr. lov av 4. mars 1960 om tillegg til skatteloven.

8.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Sandnes, Høyland, Høle og Hetland kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Sandnes kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.

9.

Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.

10.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Sandnes kommune.

11.

Denne resolusjon trer i kraft straks.