Forskrift om kommunesammenslåing Buvik, Børsa og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1964-04-30-5
PublisertI 1964 s 543 II 1964 s 192
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuvik, Børsa og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammenslåing, Buvik m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 30. april 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den kongelige resolusjon av 25. oktober 1963 vedtatte sammenslutning av Buvik, Børsa og Skaun kommuner i Sør-Trøndelag fylke til èn herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1965.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Skaun.

3.

Kommunestyret i den nye Skaun kommune i perioden 1. januar 1965-31. desember 1967 skal ha 29 medlemmer. Valgting holdes mandag 28. september 1964.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget i 1964 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, annet ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Buvik, Børsa og Skaun og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Buvik.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Skaun kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1965 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Buvik, Børsa og Skaun.

6.

Budsjettet for den nye Skaun kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Buvik, Børsa og Skaun kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Skaun kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.

8.

Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.

9.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader i forbindelse med sammenslutningen forskutteres av Buvik kommune.

10.

Denne resolusjon trer i kraft straks.