Forskrift om sammenslåing av Egersund, Eigersund, Helleland og Heskestad (kun Gyadalen og Grøsfjell kretser) kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1964-05-15-1
PublisertI 1964 s 583 II 1964 s 230
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forEgersund, Eigersund, Helleland og Heskestad (kun Gyadalen og Grøsfjell kretser) kommuner, Rogaland
HjemmelL21.12.1956 nr. 3 § 1 jfr. LOV-1956-06-21-9-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Egersund m.fl.

Fastsatt ved kgl. res. 15. mai 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kongelig resolusjon av 4. oktober 1963, jfr. stortingsvedtak av 27. februar 1964, vedtatte sammenslutning av Egersund bykommune, Eigersund og Helleland herredskommuner og Gyadalen og Grøsfjell kretser av Heskestad kommune, alt i Rogaland fylke, til en bykommune gjennomføres fra 1. januar 1965.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Eigersund.
3.Kommunestyret i den nye Eigersund kommune skal i perioden 1. januar 1965 - 31. desember 1967 ha 39 medlemmer. Valgting holdes 28. september 1964. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Eigersund, lensmannen i Helleland og lensmannen i Heskestad, hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. komunevalglovens § 2. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Egersund, Eigersund og Helleland. Manntallsførerne tiltrer valgstyret. Dette kalles første gang sammen av ordføreren i Egersund.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Rogaland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Eigersund kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunestyrelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1965 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Egersund, Eigersund, Helleland og Heskestad kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1965 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Egersund, Eigersund, Helleland og Heskestad kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Eigersund kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Egersund kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.