Forskrift om sammenslåing av Hetland, Madla og Stavanger kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1964-05-15-2
PublisertI 1964 s 584 II 1964 s 230
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forHetland, Madla og Stavanger kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Stavanger m.fl.

Fastsatt ved kgl. res. 15. mai 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kongelig resolusjon av 27. september 1963, jfr. stortingsvedtak av 13. februar 1964, vedtatte sammenslutning av Stavanger bykommune, Hetland herredskommune (unntatt Riska sogn og Dale krets av Hetland sogn) og Madla herredskommune i Rogaland fylke til en bykommune gjennomføres fra 1. januar 1965.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Stavanger.
3.Kommunestyret i den nye Stavanger kommune skal i perioden 1. januar 1965 - 31. desember 1967 ha 77 medlemmer. Valgting holdes mandag 28. september 1964. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. kommunevalglovens § 2.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av et utvalg på 15 medlemmer, 8 fra Stavanger, 5 fra Hetland og 2 fra Madla. Medlemmene velges av de nåværende kommunestyrer. Manntallsførerne tiltrer valgstyret. Dette velger selv sin formann og bør første gang kalles sammen av ordføreren i Stavanger.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Rogaland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Stavanger kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Stavanger, Hetland og Madla kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1965 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Stavanger kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen lovens ramme det i tilfelle skal utskrives eiendomsskatt etter landsskattelovens regler i avgrensede deler av den nye kommunen for 1965, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatten ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark, jfr. lov av 4. mars 1960 om tillegg til skattelovene.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Stavanger, Hetland og Madla kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Stavanger kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.

De nåværende skjønnskommisjoner i Stavanger, Hetland og Madla skal etter sammenslutningen fortsatt behandle og fullføre de saker som er kommet inn til vedkommende skjønnskommisjon før sammenslutningen.

10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Stavanger kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.