Forskrift om sammenslåing av Stor-Elvdal og Sollia kommuner i Hedmark.

DatoFOR-1964-05-29-2
PublisertI 1964 s 652 II 1964 s 266
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forSollia og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Sollia m.fl.

Fastsatt ved kgl. res. 29.mai 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

1.Den ved kongelig resolusjon av 5. juli 1963, jfr. stortingsvedtak av 10. mars 1964, vedtatte sammenslutning av Stor-Elvdal og Sollia kommuner i Hedmark fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1965.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Stor-Elvdal.
3.Kommunestyret i den nye Stor-Elvdal kommune skal i perioden 1. januar 1965 - 31. desember 1967 ha 27 medlemmer. Valgting holdes mandag 28. september 1964. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Stor-Elvdal eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Stor-Elvdal og Sollia og manntallsføreren. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Stor-Elvdal. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Hedmark kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Stor-Elvdal kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1965 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Stor-Elvdal og Sollia kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1965 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Stor-Elvdal kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen for 1965, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Stor-Elvdal og Sollia kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Stor-Elvdal kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsføreren. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskutteres av Stor-Elvdal kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.