Forskrift om kommunesammenslåing, Torvastad, Avaldsnes, Stagaland, Åkra, Skudenes, Kopervik og Skudeneshavn kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1964-06-05-3
PublisertI 1964 s 723 II 1964 s 315
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forTorvastad, Avaldsnes, Stangeland, Åkra, Kopervik og Skudesnes kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om Karmøy kommune

Fastsatt ved kgl.res. 5. juni 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 1. november 1963, jfr. stortingsvedtak av 27. april 1964 vedtatte sammenslutning av herredskommunene Torvastad (unntatt Vibransøy krets), Avaldsnes (unntatt Stegaberg, Førre og Gismarvik kretser), Stagaland, Åkra og Skudenes og bykommunene Kopervik og Skudeneshavn i Rogaland fylke til en herredskommune og overføringen av Vibransøy krets av Torvastad kommune til Haugesund bykommune gjennomføres fra 1. januar 1965.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Karmøy.
3.Kommunestyret i den nye Karmøy kommune skal i perioden 1. januar 1965 - 31. desember 1967 ha 61 medlemmer. Valgting holdes mandag 28. september 1964. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. kommunevalglovens § 2. Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av et utvalg på 14 medlemmer, 2 fra hver av de 7 kommuner oppnevnt av de respektive kommunestyrer. Manntallsførerne tiltrer valgstyret. Dette velger selv sin formann og bør første gang kalles sammen av ordføreren i Åkran.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Rogaland kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organ skal før 1. januar 1965 - i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen - utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Torvastad, Avaldsnes, Stangaland, Åkra, Skudenes, Kopervik og Skudeneshavn kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1965 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Karmøy kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen fra 1. januar 1965, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn 0,50 pr. skyldmark.
8.Håndverksloven av 25. juli 1913, lærlingeloven av 14. juli 1950, ildsfarlighetsloven av 3. mai 1871 og brannloven av 19. novenmber 1954 skal inntil annen bestemmelse blir truffet, fortsatt gjelde innenfor de områder av den nye kommune der de gjelder i dag.
9.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Torvastad, Avaldsnes, Stangaland, Åkra, Skudenes, Kopervik og Skudeneshavn kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommunen er gitt.
10.Samferdselsdepartementet får fullmakt til å klassifisere gatene (vegene) innenfor de tidligere Kopervik og Skudeneshavn bykommuner som offentlige veger i den utstrekning dette anses hensiktsmessig.
11.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyret og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.
12.De kostnader som påløper i samband med inndelingsendringen dekkes av den kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskutteres av Åkra kommune.
13.Denne resolusjon trer i kraft straks.