Forskrift om kommunesammenslåing, Øvre Rendal og Ytre Rendal kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1964-06-12-1
PublisertI 1964 s 772 II 1964 s 346
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forRendalen, Øvre Rendal og Ytre Rendal kommuner, Hedmark.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om Rendalen kommune

Fastsatt ved kgl.res. 12. juni 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om reivsjon av kommuneinndelingen er bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 5. juli 1963, jfr. stortingsvedtak av 10. mars 1964, vedtatte sammenslutning av Øvre Rendal og Ytre Rendal kommuner i Hedmark fylke til èn herredskommune, gjennomføres fra 1. januar 1965.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Rendalen.
3.Kommunestyret i den nye Rendalen kommune skal i perioden 1. januar 1965 - 31. desember 1967 ha 23 medlemmer. Valgting holdes mandag 28. september 1964. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Rendal eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Øvre Rendal og Ytre Rendal og manntallsføreren. Det kalles føreste gang sammen av ordføreren i Ytre Rendal.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Hedmark kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1965 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Øvre Rendal og Ytre Rendal kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1965 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Rendalen kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen for 1965, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Øvre Rendal og Ytre Rendal kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Rendalen kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommunen er gitt.
9.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsføreren. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskutteres av Ytre Rendal kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.