Forskrift om sammenslåing av kommuner, Alstahaug, Herøy, Tjøtta, Vega og Sandnessjøen kommuner i Nordland.

DatoFOR-1964-06-12-4
PublisertI 1964 778 II 1964 347
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlstahaug, Herøy, Tjøtta, Vega og Sandnessjøen i Nordland fylke
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om Alstahaug kommune

Fastsatt ved kgl.res. 12. juni 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Følgende endringer i kommuneinndelingen i Nordland fylke som er vedtatt ved kgl.res. av 10. januar 1964, jfr. stortingsvedtak av 27. april 1964, gjennomføres fra 1. januar 1965:
1.overføringen av Husvær og Brasøy/Prestøy skolekretser av Alstahaug kommune til Herøy kommune,
2.overføringen av Skogsholmen skolekrets (med øygruppene Tåvær, Skogsholmen, Skålvær, Lånan o.fl.) av Tjøtta kommune til Vega kommune - og
3.sammenslutningen av Sandenessjøen kommune, Alstahaug kommune (med grenseregulering som nevnt under 1) og Tjøtta kommune (med grenseregulering som nevnt under 2) til én herredskommune.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Alstahaug.

De to utvidete kommuner beholder sine nåværende navn, Herøy og Vega.

3.I perioden 1. januar 1965 - 31. desember 1967 skal kommunestyret i den utvidete Herøy kommune ha 25 medlemmer og kommunestyret i den nye Alstahaug kommune 31 medlemmer.

Valgting holdes mandag 28. september 1964. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyrene fungerer som manntallsnemnder.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder som vedkommende valgstyre bestemmer.

Valgstyrene skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på områdenen til den nye Alstahaug og den utvidete Herøy kommune og vedkommende manntallsførere. I den nye Alstahaug kommune kalles valgstyret første gang sammen av ordføreren i Herøy.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Nordland kaller de nyvalgte kommunestyrer inn til konstituerende møter snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunal organer skal før 1. januar 1965 - i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre inndelingsendringene, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Sandnessjøen, Alstahaug, Tjøtta og Herøy kommuner
6.Budsjettet for den nye Alstahaug kommune og den utvidete Herøy kommune for 1965 skal vedtas av de nyvalgte kommunestyrer. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De nye kommunestyrer gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen lovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye og de utvidete kommuner for 1965, uten hensyn til skattelovens bestemmelser om at eiendomsskatt til et herred ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.Håndverksloven av 25. juli 1913 og lærlingeloven av 14. juli 1950 skal inntil annen bestemmelse blir truffet, fortsatt gjelde innenfor de områder av den nye Alstahaug kommune der de to lover i dag er gjeldende.
9.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Sandnessjøen, Alstahaug og Tjøtta kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Alstahaug kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
10.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye Alstahaug og den utvidete Herøy kommune henholdsvis av de nyvalgte kommunestyrer, de nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.
11.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringene dekkes av den kommune som har hatt utgiftene. Felleskostander i samband med sammenslutningen av Sandnessjøen, Alstahaug og Tjøtta kommuner forskutteres av Sandnessjøen kommune.
12.Det medlem av Tjøtta kommunestyre som er bosatt i Skogsholmen krets, tiltrer fra 1. januar 1965 og ut inneværende valgperiode Vega kommunestyre. Representanten tiltrer Vega kommunestyre også før 1. januar 1965 ved behandling av saker som gjelder den utvidete Vega kommune.
13.Denne resolusjonen trer i kraft straks.