Forskrift om sammenslåing Heidal, Vågå, Nord-Fron og Sel kommuner, Oppland.

DatoFOR-1964-06-26-2
PublisertI 1964 s 955 II 1964 s 471
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forHeidal, Vågå, Nord-Fron og Sel kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammenslåing, Heidal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 26. juni 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Følgende endringer i kommuneinndelingen i Oppland fylke - vedtatt ved kgl.res av 10. april 1964 - gjennomføres fra 1. januar 1965:

Sel og Heidal kommuner sluttes sammen til én herredskommune.

Til denne enhet overføres

a)Følgende eiendommer i Vågå kommune: gnr. 1, bnr. 5, 6, 10. 11, 12, 13 og 23 samt de deler av Tollstad skog som ligger henholdsvis aust for Nysætra, gnr. 1, bnr. 5 (i alt ca. 90 dekar) og aust og sør for Haugstulen, gnr. 1, bnr. 10 (i alt ca. 70 dekar).
b)Sjoaområdet av Nord-Fron med grense over Milsteinhaugen i det vesentlige i samsvar med Kommuneinndelingskomiteens forslag.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Sel.
3.Kommunestyret i den nye Sel kommune i perioden 1. januar 1965 - 31. desember 1967 skal ha 31 medlemmer. Valgting holdes mandag 28. september 1964.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget i 1964 føres av lensmannen i Sel og Heidal for hele det område som utgjør den nye kommunen. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, annet ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunens område og manntalsføreren, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Sel.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1965 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Sel og Heidal samt Vågå og Nord-Fron kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1965 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1965, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Sel og Heidal kommuner, samt Vågå og Nord-Fron kommuner for så vidt angår de under pkt. 1 a og nevnte områder i den nye Sel kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntalsføreren. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnaden. Felleskostnader forskutteres av Sel kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.