Forskrift om sammenslåing av Åsgårdstrand og Borre kommuner og deler av Sem, Vestfold.

DatoFOR-1964-07-10-4
PublisertI 1964 s 990 II 1964 s 479
Ikrafttredelse01.01.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅsgårdstrand, Borre og Sem kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr.,kommunesammensl., Åsgårdsstrand m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 10. juli 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bli bestemt:

1.

Følgende endringer i den kommunale inndeling i Vestfold fylke, vedtatt ved kgl.res. av 24. april 1964, jfr. stortingsvedtak av 11. juni 1964, gjennomføres fra 1. januar 1965:

Åsgårdstrand bykommune og Borre herredskommune sluttes sammen til en herredskommune. Til denne enhet overføres det område av Sem som ifølge byutvidelse alternativ II var tilrådd lagt til Åsgårdstrand, likevel slik at grensen i sør fra sjøen vestover følger Johan Wesmanns veg fram til Stangs gate og derfra i omtrent samme retning til den faller sammen med den grenselinje som er angitt i alternativ II.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Borre.

3.

Kommunestyret i den nye Borre kommune i perioden 1. januar 1965 - 31. desember 1967 skal ha 27 medlemmer. Valgting holdes mandag den 28. september 1964.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1964 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap (eventuelt med fylkesmannens samtykke) oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 4, annet ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunes område, og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Borre.

Valgstyret skal lyse ut valgdagen innen utgangen av juli måned.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Vestfold kaller det nyvalgte kommynestyre i den nye Borre kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1965 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Åsgårdstrand, Borre og Sem kommuner.

6.

Budsjettet for den nye Borre kommune for 1965 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

Håndverksloven av 25. juli 1913, lærlingeloven av 14. juli 1950, ildsfarlighetsloven av 3. mai 1971 og brannloven av 19. november 1954 skal inntil annen bestemmelse blir truffet, fortsatt gjelde innenfor de områder av den nye kommune der de gjelder i dag.

8.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Åsgårdstrand, Borre og Sem kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Borre kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.

9.

Samferdseldepartementet får fullmakt til å klassifisere gatene (vegene) innenfor den tidligere Åsgårdstrand bykommune som offentlige veger i den utstrekning dette anses hensiktsmessig.

10.

Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.

11.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen, skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Borre kommune.

12.

Denne resolusjon trer i kraft straks.