Forskrift om grenseregulering, Nissedal kommune, Telemark.

DatoFOR-1964-10-30-2
PublisertII 1964 s 777
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNissedal og Åmli kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Nissedal

Fastsatt ved kgl.res. 30. oktober 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter mellombels lov av 21. januar 1956 om ein allmenn revisjon av den kommunale inndeling vert fastsett:

I.Frå 1. januar 1965 vert gnr. 16, bnr. 2 Espestøl, bnr. 4 Reinefoss og bnr. 5 Espestølstykket i Åmli kommune i Aust-Agder fylke førde over til Nissedal kommune i Telemark fylke.
II.Nissedal kommunestyre får fullmakt til å fastsetja med kva for beløp det innan ramma av skattelova skal skrivast ut eigedomsskatt frå 1. januar 1965 for dei under pkt. I nemnte eigedomar, jfr. § 7 i skattelova for landet med endringar i lov av 16. juni 1961 nr. 3.