Forskrift om grenseregulering, Ringsaker og Hamar kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1964-11-20-4
PublisertII 1964 s 871
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker og Hamar kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensereg., Ringsaker m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 20. november 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I.

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.I samsvar med Hamar og Ringsaker kommunestyrers vedtak av 28. og 30. september 1964 overføres med virkning fra 1. januar 1965 et areal beregnet til ca. 2070 dekar fra Ringsaker kommune til Hamar kommune og med følgende nye grenselinje mellom kommunene:

«Grensen begynner i Mjøsa ved et punkt som ligger i forlengelsen av grenselinjen mellom 807/1 og 806/1, henh.vis. Vikerødegården og Hamarberet. Grensen følger nevnte linje til 797/1, Furubergets grense påtreffes, deretter følger kommunegrensen Furubergets grenselinje til 796/1, Hols grense påtreffes.

Kommunegrensen følger videre i nordlig og østlig retning grenselinjen mellom Hol på den ene side og Viker og Alhaug Vestre og Hedemarkstoppen på den andre side til Hols nordøstre hjørne.

Fra dette punkt går grenselinjen østover og følger søndre side av gårdsvegen til Alhaug vestre, fram til fylkesvegen fra Alukrysset til Hamar.

Kommunegrensen følger fylkesvegens østre kant til nordre eiendomsgrense for 795/6 og 800/1, Lund søndre, fram til 799/1 Vold.

Kommunegrensen følger videre eiendomsgrensen mellom Lund søndre og Vold fram til Hamar flyplass.

Kommunegrensen krysser Hamar flyplass vinkelrett på flyplassens senterlinje og følger flyplassen nordøstre side fram til kommunegrensen mellom Vang og Ringsaker.»

2.Kostnader ved gjennomføring av grenseendringen dekkes av Hamar kommune.

II.

Denne resolusjon trer i kraft straks.