Forskrift om sammenslåing av Kvikne og Tynset kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1965-04-30-5
PublisertI 1965 s 828 II 1965 s 406
Ikrafttredelse30.04.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvikne og Tynset kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Kvikne m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 30. april 1965. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 26. februar 1965, jfr. stortingsvedtak av 26. februar 1965, vedtatte sammenslutning av Tynset kommune og Kvikne sokn av Kvikne kommune, alt i Hedmark fylke, til én herredskommune, gjennomføres fra 1. januar 1966.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Tynset.

3.

Kommunestyret i den nye Tynset kommune skal i perioden 1. januar 1966 - 31. desember 1967 ha 27 medlemmer. Valgting holdes mandag 27. september 1965. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres som ved siste kommunevalg av lensmannen i Tynset og lensmannen i Kvikne, hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. § 2 i kommunevalgloven. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. § 4, 2. ledd i kommunevalgloven.

Utleggingen av manntallet etter § 5 i kommunevalgloven skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmene som bor på den nye kommunens område, og manntallsførerne. Valgstyret kalles sammen av ordføreren i Tynset.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Hedmark kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. § 7 i kommuneloven.

5.

De nyvalgte kommunale organger skal før 1. januar 1966 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Tynset og Kvikne kommuner.

6.

Budsjettet for den nye kommunen for 1966 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyret. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Tynset og Kvikne kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen kan tre i kraft.

8.

Valg etter §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 i domstolloven, holdes i den nye kommunen av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne.

9.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Tynset kommune.

9.

Denne resolusjon trer i kraft straks.