Forskrift om sammenslåing av Aurskog, Nordre Høland, Søndre Høland og Setskog kommuner, Akershus.

DatoFOR-1965-04-30-6
PublisertI 1965 s 827 II 1965 s 406
Ikrafttredelse30.04.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurskog-Høland, Aurskog, Nordre Høland, Søndre Høland og Setskog kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammenslåing til Aurskog-Høland

Fastsatt ved kgl.res. av 30. april 1965. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 9. oktober 1964, jfr. stortingsvedtak av 4. februar 1965, vedtatte sammenslutning av Aurskog, Nordre Høland, Søndre Høland og Setskog kommuner i Akershus fylke til én herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1966.

2.

Kommunestyret i den nye felleskommunen skal i perioden 1. januar 1966-31. desember 1967 ha 49 medlemmer.

Valgting holdes mandag 27. september 1965. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Høland og lensmannen i Aurskog hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. § 2 i kommunevalgloven. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. § 4, 2. ledd i kommunevalgloven.

Utleggingen av manntallet etter § 5 i kommunevalgloven skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Aurskog, Nordre Høland, Søndre Høland og Setskog og manntallsførerne. Valgstyret kalles sammen av ordføreren i Nordre Høland.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. § 7 i kommuneloven.

4.

De nyvalgte kommunale organger skal før 1. januar 1966 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Aurskog, Nordre Høland, Søndre Høland og Setskog kommuner.

5.

Budsjettet for den nye kommunen for 1966 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyret. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

6.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Aurskog, Nordre Høland, Søndre Høland og Setskog kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen kan tre i kraft.

7.

Valg etter §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 i domstolloven, holdes i den nye kommunen av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne.

8.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Nordre Høland kommune.

9.

Denne resolusjon trer i kraft straks.