Forskrift om sammenslåing av Halden bykommune og Berg og Idd herredskommuner, Østfold.

DatoFOR-1965-10-15-5
PublisertI 1965 s 1561 II 1965 s 759
Ikrafttredelse15.10.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forHalden, Berg og Idd kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Halden m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. oktober 1965. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 23. april 1965, jfr. stortingsvedtak av 4. juni 1965, vedtatte sammenslutning av Halden bykommune og Berg og Idd herredskommuner i Østfold fylke til en bykommune gjennomføres fra 1. januar 1967.

2.

Navnet på den nye kommunen fastsettes til Halden.

3.

Kommunestyret i den nye Halden kommune skal i perioden 1. januar 1967-31. desember 1967 ha 69 medlemmer. Valgting holdes mandag 26. september 1966. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av dem som manntalsførere ved siste kommunevalg, hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer jfr. kommunevalglovens § 2.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Halden, Berg og Idd og manntallsførerne. Valgstyret velger selv formann og bør første gang kalles sammen av ordføreren i Halden.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Østfold kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Halden kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. § 7 i kommuneloven.

5.

De nyvalgte kommunale organger skal før 1. januar 1967 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Halden, Berg og Idd kommuner.

6.

Budsjettet for den nye kommunen for 1967 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

Kommunestyret i den nye Halden kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen lovens ramme det i tilfelle skal skrives ut eiendomsskatt etter landsskattelovens regler i avgrensede deler av den nye kommunen for 1967, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatten ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark, jfr. lov av 4. mars 1960 om tillegg til skattelovene.

8.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Halden, Berg og Idd kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Halden kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommunen er gitt.

9.

Valg etter domstollovens §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 foretas i den nye kommunen henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1967.

10.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Halden kommune.

11.

Denne resolusjon trer i kraft straks.