Forskrift om regulering av kommunegrenser, overføring fra Ringsaker til Hamar kommune, Hedmark.

DatoFOR-1966-03-18-2
PublisertII 1966 s 94
Ikrafttredelse01.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker og Hamar kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. kommunegrensereg., Ringsaker m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 18. mars 1966. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I Kronprinsregentens resolusjon av 20. november 1964 om overføring av et område på ca. 2070 dekar fra Ringsaker kommune til Hamar kommune skal femte og sjette ledd i grensebeskrivelsen byttes ut med nytt femte ledd, slik at den fulle grensebeskrivelse får følgende ordlyd:

«Grensen begynner i Mjøsa ved et punkt som ligger i forlengelse av grenselinjen mellom 807/1 og 806/1, henholdsvis Vikerødgården og Hamarberget. Grensen følger nevnte linje til 797/1, Furubergets, grense påtreffes, og deretter følger kommunegrensen Furubergets grenselinje til 796/1, Hols, grense påtreffes.

Kommunegrensen følger videre i nordlig og østlig retning grenselinjen mellom Hol på den ene side og Viker og Alhaug vestre og Hedmarkstoppen på den andre side til Hols nordøstre hjørne.

Fra dette punkt går grenselinjen østover og følger søndre side av gårdsvegen til Alhaug vestre, fram til fylkesvegen fra Alukrysset til Hamar.

Kommunegrensen følger fylkesvegens østre kant til nordre eiendomsgrense for 795/6, Hamarheim, påtreffes, og følger deretter grensen mellom 795/6 og 800/1, Lund søndre, fram til 799/1 Vold.

Kommunegrensen følger videre eiendomsgrensen mellom Lund søndre og Stafsberg 801/1 på den ene side og Vold på den annen side fram til statens eiendom «Flyplassen», 799/3. Deretter følger kommunegrensen eiendomsgrensen mellom statens eiendom «Flyplassen» og Stafsberg gård til denne når bygdevegen (Stafsbergvegen). Videre langs denne til grensen mellom eiendommen «Flyplassen» og Volleng 799/2 og derfra langs grensen mellom disse eiendommer til skjæring med kommunegrensen med Ringsaker og Vang.»