Forskrift om regulering av kommunegrenser, Porsgrunn og Skien kommuner, Telemark.

DatoFOR-1967-02-10-1
PublisertII 1967 s 67
Ikrafttredelse10.02.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsgrunn og Skien kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1956-12-21-3
Kunngjort
KorttittelForskr. om reg. av kommunegrenser, Porsgrunn m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 10. februar 1967. 

I medhold av lov av 21. desember 1956 om endring kommunal inndeling blir bestemt:

I.

Med virkning fra 1. januar 1968 foretas en grenseregulering mellom Porsgrunn og Skien kommuner i Telemark fylke ved at området sør for følgende nye grenselinje overføres fra Skien til Porsgrunn kommune:

På vestsiden av Skienselva:

Grensen trekkes fra Skienselva langs eiendommen Knappnærings sørgrense, videre langs bratt nordvendt fjellskrent til østgrensen for Knardal koplingsstasjon, følger derfra østsiden av 132 kV kraftlinje (linje til Hauen sekundærstasjon) til kryss med 10 kV kraftlinje sør for Kverndammen, videre i rett linje til østenden av Kverndammen og langs bekken ned til kryss med forlengelse av 10 kV kraftlinjer over Klyve koplingskiosk, videre langs 10 kV kraftlinje i nordøstlig retning til grense mellom Skien Tomteselskaps eiendom (tidl. Viges eiendom gnr. 21 bnr. 73) og Porsgrunn Elktrometallurgiske A/S, eiendom (tidl. Bjørndalen gård), videre rett østover i delet mellom eiendommene fram til Porsgrunnsvegen, derfra nordover langs Porsgrunnsvegen til Stadionvegen og langs Stadionvegen mot øst i rett linje fram til Skienselva.

På østsiden av Skienselva (jfr. foregående beskrivelse) langs Borgestadjordets søndre kant fram til Gunnar Knudsens veg, derfra i nordøstlig retning vest for bebyggelsen i Breidablikkområdet fram til sørsiden av kirkegården ved Borgestad kapell, derfra mot øst i grensen mellom gnr. 73 og gnr. 75 og opp til sørøstre hjørne av eiendommen gnr. bnr. 8 (lærer Ødegårds eiendom), videre mot sørøst i mest mulig rett linje over Borgeåsen til trigonometrisk punkt ovenfor Borge skole (kote 97), derfra nordøstover langs likanten, mellom eiendommene Sanni og Austad videre på nordsiden av eiendommen Høgset og fram til nåværende kommunegrense.

2.Kostnader ved gjennomføringen av grensereguleringen dekkes av den kommune som har hatt kostnadene.
3.Ved kommunevalget i 1967 regnes med hensyn til manntallsføring, stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett som om grensereguleringen allerede er gjennomført.
4.Denne resolusjon trer i kraft straks.