Forskrift om kommunenavn, Bodø og Bodin kommune, Nordland.

DatoFOR-1967-03-17-3
PublisertI 1967 s 638 II 1967 s 168
Ikrafttredelse01.01.1968
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø kommune, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Bodø

Fastsatt ved kgl.res. 17. mars 1967. 

I medhold av lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 13. januar 1967 vedtatte sammenslutning av Bodø bykommune og Bodin herredskommune i Nordland fylke til én bykommune gjennomføres fra 1. januar 1968.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Bodø.
3.Kommunestyret i den nye Bodø kommune skal i perioden 1. januar 1968-31. desember 1971 ha 55 medlemmer. Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1967.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. kommunevalglovens § 2. Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Bodø og Bodin og manntallsførerne. Valgstyret velger selv formann og bør første gang kalles sammen av ordføreren i Bodø.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyret i den nye Bodø kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1968 i den utstrkning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tillegger de tilsvarende fungerende organer i Bodø og Bodin kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1968 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Bodø og Bodin kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Bodø kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskotteres av Bodø kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.