Forskrift om sammenslåing av kommuner, Sandefjord og Sandar kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1967-03-31-5
PublisertI 1967 s 699 II 1967 s 267
Ikrafttredelse01.01.1968
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord og Sandar kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammensl. av kommuner, Sandar m.fl.

Fastatt ved kgl.res. 31. mars 1967. 

I medhold av lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Sandefjord bykommune og Sandar herredskommune i Vestfold fylke sluttes sammen til én bykommune med virkning fra 1. januar 1968.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Sandefjord.
3.Kommunestyret i den nye Sandefjord kommune skal i perioden 1. januar 1968-31. desember 1971 ha 55 medlemmer.

Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1967. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. kommunevalglovens § 2. Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmer i Sandefjord og Sandar og manntalsførerne. Valgstyret velger selv formann og bør første gang kalles sammen av ordføreren i Sandar.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Vestfold kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Sandefjord kommune inntil konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1968 i den utstrkning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Sandefjord og Sandar kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1968 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Sandefjord og Sandar kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Sandefjord kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskotteres av Sandar kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.