Forskrift om endring i kommunal inndeling, Verran og Mosvik kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1967-06-08-9
PublisertII 1967 s 418
Ikrafttredelse01.01.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerran og Inderøy kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunal inndeling, Verran m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 8. juni 1967. 

I medhold av lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

Den ved kgl.res. av 27. januar 1967, jfr. stortingsvedtak av 18. mai 1967, vedtatte overføring av Fram - Verran av Verran kommune i Nord-Trøndelag fylke til Mosvik kommune i samme fylke gjennomføres fra 1. januar 1968 i samsvar med et fremlagt utkast.

1.Kommunestyret i den utvidede Mosvik kommune i valgperioden 1. januar 1968-31. desember 1971 skal ha 19 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1967.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om overføring alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Verran og av lensmannen i Ytterøy og Mosvik, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den utvidede kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den utvidede kommunes område, og mantallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Mosvik.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

2.Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
3.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1968 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre overføringen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Mosvik og Verran kommuner.
4.Budsjettet for den utvidede kommune for 1968 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
5.Kommunestyret i den utvidede Mosvik kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal skrives ut eiendomsskatt i hele den utvidede kommune for 1968, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
6.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskotteres av Mosvik kommune.
7.Disse bestemmelser trer i kraft straks.