Forskrift om grenseregulering, Åsnes og Grue kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1968-10-04-2
PublisertII 1968 s 543
Ikrafttredelse04.10.1968
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅsnes og Grue kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Åsnes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 4. oktober 1968. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 (jfr. lovendring av 7. juni 1968) om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Et område av Rotberget krets i Åsnes kommune i Hedmark fylke, i hovedtrekkene begrenset etter nordgrensen av skogteig nr. 5 på vedlagte teigkart, blir med virkning fra 1. januar 1969 overført til Grue kommune i samme fylke.

Den nye grense mellom Åsnes og Grue kommuner forutsettes nærmere klarlagt ved senere grensegagnsforretning.

2.Kommunestyret i den utvidede Grue kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i hele kommunen for 1969, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
3.Mulige kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringen, dekkes av Grue kommune.
4.Denne resolusjon trer i kraft straks.