Forskrift om grenseregulering, Rollag og Sigdal kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1969-05-30-2
PublisertII 1969 s 321
Ikrafttredelse30.05.1969
Sist endret
Endrer
Gjelder forRollag og Sigdal kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Rollag m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mai 1969. 

1.Med virkning fra 1. januar 1970 oppheves kgl.res. av 20. november 1930 for så vidt som den fastsetter grensen mellom Rollag og Sigdal kommuner i Buskerud fylke på strekningen fra Skålvatnes utløpsos i søraust til det i Høyesterett dom av 7. mai 1960 (jfr. Eidsivating lagmannsretts dom) omtalte grensepunkt V i nordvest (jfr. kartet til gården Helles utmark).
2.På den under 1 nevnte strekning skal kommunegrensen Rollag-Sigdal følge grensen for de eiendommer som er matrikkelført i Rollag kommune for så vidt disse støter mot eiendommer som er matrikkelført i Sigdal kommune.
3.Kommunegrensen er uten virkning for de bruksrettigheter som de to kommuner måtte ha på tvers av denne.