Forskrift om grenseregulering, Stord og Bomlø kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1969-06-19-2
PublisertII 1969 s 613
Ikrafttredelse19.06.1969
Sist endret
Endrer
Gjelder forStord og Bømlo kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Stord m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 1969. 

I medhald av § 1 i lov av 21. desember 1956 (jfr. lovendring 7. juni 1968) om endring i kommunal inndeling vert fastsett:

1.Med verknad frå 1. januar 1970 vert ein utmarksteig på om lag 200 dekar ved Valvatnavågen på øya Stord, tilhøyrande gnr. 23 Otterøy i Bomlø kommune i Hordaland fylke førd over til Stord kommune i same fylke.
2.Moglege kostnader som gjennomføringa av inndelingsendringa fører med seg, skal dekkjast av Stord kommune.
3.Denne resolujon trer i kraft straks.