Forskrift om grensefastsettelse, Lillehammer og Ringsaker kommuner, Hedmark og Oppland.

DatoFOR-1969-10-24-2
PublisertII 1969 s 850
Ikrafttredelse24.10.1969
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillehammer og Ringsaker kommuner, Hedmark og Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskr. om grensefastsettelse, Lillehammer m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 24. oktober 1969. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensen mellom Lillehammer kommune i Oppland fylke og Ringsaker kommune i Hedmark fylke fastsettes slik:

Grensen tar til i grensen mot Øyer kommune i Oppland fylke i den av Gudbrandsdalskommisjonen oppførte kronrøys på Matfarhaugen. Fra dette punkt går grensen rettlinjet mot sydvest til det trigonometriske punkt på Elgåsen der den svinger mot sydvest og går i rett linje til det smaleste av sundet mellom Mjogsjøen og Kroksjøen. Herfra går den rettlinjet i retning sydvest til syd til en stor jordfast og merket stein som ligger litt nord for Heståsmyra, går så i noe mer sydlig retning over myren og frem til Heståsen. Herfra går den henimot rettlinjet mot sydsydvest inntil den syd for Stormyra støter på eiendomsgrensen for gårdene Avskåkålia (gnr. 47) i Lillehammer. Grensen følger så disse eiendommers østre begrensning.

Fra et punkt i sørbredden av Avskåkån som ligger ca. 650 m fra østre ende av vannet, går kommunegrensen i rett linje i retning sydvest til syd over neset mellom Avskåkån og Nord-Mesna, over Nord-Mesna og oppover lien sønnenfor inntil den nordøst for husene i det østre bruket i Skjellrudsvea støter på nordgrensen for denne eiendommen. Den bøyer her mot østsydøst og seinere mot sydvest idet den følger eiendomsgrensen mellom Sjkellrudsvea (gnr.72) i Lillehammer og Brøttum allmenning i Ringsaker så langt som disse støter sammen, går så videre etter vestgrensen for Brøttum allmenning i rett linje mot sydvest til syd inntil denne rettlinjen skjærer grensen for eiendommen Farberg (gnr. 500 bnr. 1, tidligere Farlibakken) i Ringsaker. Her gjør kommunegrensen en bue mot vest idet den følger vestgrensen for denne eiendommen i ca. 520 meters lengde hvoretter den igjen faller inn i den foran omtalte rettlinjen som på nytt danner vestgrensen for Brøttum allmenning, og som den så følger til den støter på nordgrensen for gårdene Geiterud (gnr. 77) i Lillehammer. Kommunegrensen følger derfra, idet den gjør en bue mot øst, eiendomsgrensen mellom Brøttum allmenning i Ringsaker og gårdene Geiterud i Lillehammer så langt som disse støter sammen. Den går så videre i vestlig hovedretning, idet den knekker flere ganger, fram til et punkt som ligger ca. 100 m sydsydvest for hovedbygningen i Skålia der den igjen knekker og går først i sydlig, derpå i sydsydvest retning inntil den skjærer Svartbekken. Fra et punkt i Svartbekken som ligger ca. 500 m syd for fylkesvegen Lismarka - Lillehammer (E 320), går grensen ca. 2 km mot sydvest fram til en kolle ca. 350 m nordvest for Brenna der den svinger og går i vest til sydlig hovedretning inntil den vest for gården Bårdseng (gnr. 98) i Lillehammer går ut i Mjøsa. Grensen går så, overenstemmende med gjeldende regler i vassdragsloven, mot vest til midt i Mjøsa og herfra i syd til østlig hovedretning inntil et punkt mellom Strandli (i Lillehammer) og Bergseng (i Ringsaker) der Gjøvik kommune i Oppkand fylke støter til .

Navnene i denne grensebeskrivelse refererer seg til gradteigskart 1917 III, Åsmarka, og den originalen til gradsteigskart 1817 II, Lillehammer, som ble synfart i marken somrene 1955-57, begge i målestokk 1:50.000.