Forskrift om grenseregulering, Vega og Alstahaug kommuner, Nordland.

DatoFOR-1970-06-03-1
PublisertI 1970 s 1115 II 1970 s 677
Ikrafttredelse03.07.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forVega og Alstahaug kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Vega m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 3.juli 1971. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Øygruppen Skålvær i Skogsholmen krets av Vega kommune i Nordland fylke blir med virkning fra 1. januar 1971 overført til Alstadhaug kommune i samme fylke.
2.Kommunestyret i den utvidede Alstadhaug kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i hele kommunen for 1971 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
3.Mulige utgifter som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringen, dekkes av Alstadhaug kommune.
4.Denne resolusjon trer i kraft straks.