Forskrift om sammenslåing av Grimstad, Fjære og Landsvik kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1970-06-05-1
PublisertI 1970 s 871 II 1970 s 486
Ikrafttredelse05.06.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrimstad, Fjære og Landsvik kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av kommuner, Grimstad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 5.juni 1970. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. 19. desember 1969 jfr. stortingsvedtak 16. april 1970, vedtar sammenslutning av Grimstad bykommune og Fjære og Landvik herredskommuner i Aust-Agder fylke til en bykommune gjennomføres fra 1. januar 1971.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Grimstad.
3.Kommunestyret i den nye Grimstad kommune skal i perioden 1. januar - 31. desember 1971 ha 45 medlemmer.

Valgting holdes mandag 28. september 1970. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av dem som var manntallsførerer ved siste kommunevalg, hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. kommunevalglovens § 2. Utleggning av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Grimstad, Fjære og Landvik og manntallsførerne. Valgstyret velger selv formann og kalles første gang sammen av ordføreren i Grimstad.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langdt de paser.

4.Fylkesmannen i Aust-Agder kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Grimstad kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1971 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Grimstad, Fjære og Landvik kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1971 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. Før denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Grimstad, Fjære og Landvik kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Grimstad kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Valg etter domstollovens § 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79, foretas i den nye kommune henholdsvis av det nyvalgte kommunestyre og av det nyvalgte formannskap og manntallsføreren. De personer som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1971.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnadene forskotteres av Grimstad kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.