Forskrift om vedtekt for kirkegårder, Ørskog prestgjeld, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1970-10-02-2
PublisertI 1970 s 1360, II 1970 s 842
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrskog prestegjeld, Møre og Romsdal
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om vedtekt for kirkegårder, Ørskog

I møte 2. april 1970, gjorde Ørskog kommunestyre slikt vedtak:

Ørskog kommunestyre godkjenner med heimel i § 39 i Lov om Kirker og Kirkegaarde av 3. august 1897 vedlagde framlegg til nye forskrifter for kommunens kyrkjegard i Stordal, Ørskog og Skodje. Forskriftene skal tas til å gjelde frå den tid Stiftsdireksjonen bestemmer og etter kunngjering i Norsk Lovtidend. Frå same tidspunktet skal slutte å gjelde: «Vedtekter for kyrkjegardane i Stordal», vedtekne av Stordal heradsstyre 10. mai 1952 og 25. april 1953, og godkjende av Bjørgvin Stiftsdireksjon 23. mai 1953.

«Vedtekter for Ørskog kyrkjegard», godkjende av Ørskog heradsstyre 26. mai 1954, og eventuelt någjeldande vedtekter for Skodje kyrkjegard».

Bjørgvin Stiftsdireksjon har i skriv av 14. september 1970 godkjent dei nye Kyrkjegardforskriftene.

Forskriftene er mangfalda og kan sjåast hos Ørskog formannskap, sokneråda i Skodje, Stordal og Ørskog, og hos soknepresten i Ørskog. Likeså er nokre trykte eksemplar av forskriftene oppebevart hos Bjørgvin Stiftsdireksjon.