Forskrift om sammenslåing av Haltdalen, Ålen og Holtålen kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1971-02-26-2
PublisertI 1971 s 252 II 1971 s 175
Ikrafttredelse26.02.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaltdalen, Ålen og Holtålen kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammensl. av kommuner, Ålen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res 26. februar 1971. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Den ved regjeringens resolusjon 6. november 1969, jfr. stortingsvedtak 10. april 1970, vedtatte sammenslutning av Haltdalen og Ålen kommuner i Sør-Trøndelag fylke til én herredskommune, gjennomføres fra 1. januar.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Holtålen.

Kommunestyret i den nye Holtålen kommune skal i perioden 1. januar 1972-31. desember 1975 ha 21 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1971.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. kommunevalglovens § 2. Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Haltdalen og Ålen og manntallsførerne. Valgstyret velger selv formenn og kalles første gang sammen av ordføreren i Ålen. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Holtålen kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1972 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Haltdalen og Ålen kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1972 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Haltdalen og Ålen kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Holtålen kommune inntil nye alminninelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskotteres av Ålen kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.