Forskrift om sammenslåing av Bergen, Laksevåg, Fana, Åsane og Arna kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1971-04-02-4
PublisertI 1971 s 511 II 1971 s 373
Ikrafttredelse02.04.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen, Laksevåg, Fana, Åsane og Arna kommuner, Hordaland.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammenslåing av kommuner, Bergen m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 2. april 1971 i medhold av lov 21. juni 1968 om revisjon av kommune- og fylkesinndelingen i Bergensområdet. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I.

1.De i lov 21. juni 1968 vedtatte sammenslutninger av
1.Bergen bykommune, Laksevåg, Fana, Åsane og Arna herredskommuner til èn bykommune med navnet Bergen - og av
2.Bergen og Hordaland fylker til ett fylke med navnet Hordaland gjennomføres fra 1. januar 1972. Fra samme tidspunkt opptas Bergen kommune i Hordaland fylkeskommune.
2.Kommunestyret i den nye Bergen kommune skal i perioden 1. januar 1972 - 31. desember 1975 ha 85 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1971. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av dem som var manntallsfører ved siste kommunevalg, hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. kommunevalglovens § 2.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer. Valgstyret skal bestå av 10 representanter fra nåværende Bergen kommune, 3 fra Fana, 3 fra Laksevåg, 2 fra Åsane og 2 representanter for Arna kommune, valgt av de respektive formannskaper, og manntallsførerne. Valgstyret velger selv formann og kalles første gang sammen av ordføreren i Bergen.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Fylkesmannen i Bergen og Hordaland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Bergen kommune sammen til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organ skal før 1. januar 1972 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre kommunesammenslutningen og opptakelsen av Bergen kommune i fylkeskommunen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Bergen, Laksevåg, Fana, Åsane og Arna kommune, herunder velge representanter til det nye fylkesting.
5.Budsjettet for den nye Bergen kommune for 1972 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Bergen, Laksevåg, Fana, Åsane og Arna kommuner, skal forsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Bergen kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommunen er gitt.
7.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av kommunesammenslutningen, skal - bortsett fra utgiftene til forhandlingsnemnda for økonomisk oppgjør som er fordelt etter særskilt bestemmelse - dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Fellesutgifter forskotteres av Bergen kommune.

II.

Forhandlingsnemndas forslag i innstilling 25. oktober 1969 og tilleggsinnstilling 23. januar 1971 til en ordning av de økonomiske spørsmål som reiser seg ved opptakelsen av Bergen bykommune i Hordaland fylkeskommune, godkjennes, også for så vidt gjelder statens medvirkning til løsning av de økonomiske spørsmål.

Det forutsettes at

a.tildeling av tilskudd av skatteutjamningsmidler direkte til Hordaland fylkekommune blir vurdert hvert år ved fordelingen av midlene.
b.statens tilskudd til videregående skoler i Hordaland for neste treårsperiode (1974-76) blir fastsatt på fritt grunnlag i sammsvar med gjeldende praksis.