Forskrift om grenseregulering, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy kommuner, Troms.

DatoFOR-1971-06-18-4981
PublisertI 1971 s 847 II 1971 s 584
Ikrafttredelse18.06.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvænangen, Nordreisa og Skjervøy kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Kvænangen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 18. juni 1971. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. 26. februar 1971, jfr. stortingsvedtak 29. april 1971, fastsatte inndelingsendring i Nord-Troms som består i overføring av gården Mannskarvik (gnr. 1 bnr. 1-4) i Skjervøy kommune til Kvænangen kommune og overføring av resten av Skjervøy kommunes fastlandsområde (med unntak av Hamneidet krets) og Vest-Uløy krets til Nordreisa kommune, gjennomføres fra 1. januar 1972.
2.Kommunestyret i den utvidede Nordreisa kommune skal i perioden 1. januar 1972 - 31. desember 1975 ha 29 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1971.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om inndelngsendringen alt er gjennomført.

Manntallet føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sitt distrikt, eller av den som vedkommende formannskap med samtykke av fylkesmannen bestemmer, jfr. kommunvalglovens § 2. Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den utvidede kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Nordreisa og de deler av Skjervøy som skal overføres, og manntallsførerne. Valgstyret velger selv formann og kalles første gang sammen av ordføreren i Nordreisa.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Fylkesmannen i Troms kaller det nyvalgte kommunestyre i den utvidede Nordreisa kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget. jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1972 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre inndelingesendringen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende furngerede organeri Nordreisa og Skjervøy kommuner.
5.Budsjettet for den utvidede kommunen for 1972 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandlingen gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringen dekkes av den kommunen som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskotteres av Nordreisa kommune.
7.Denne resolusjonen trer i kraft straks.